बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति श्रेणी सेवा समूह किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
११/२०७९/०८० उप सचिव 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) अधिकृत द्वितीय प्रसासन प्रसासन खुला प्रतियोगिता 1
३३ (खुला),३४ (महिला), ३५ (आ.ज.), ३६ (मधेशी), ३७ (दलित) (२०७९/०८०) कम्प्युटर सहायक 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) सहायक प्रथम प्राविधिक प्राविधिक खुला प्रतियोगिता महिला , दलित , मधेशी , आ.ज. 13
३० (खुला), ३१ (महिला), ३२(आ.ज.) (२०७९/०८०) लेखा सहायक 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) सहायक प्रथम प्रसासन लेखा खुला प्रतियोगिता महिला , आ.ज. 4
२४ (खुला), २५ (महिला), २६ (आ.ज.), २७ (मधेशी), २८ (दलित), २९ (अपांग) (२०७९/०८०) प्रशासन सहायक 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) सहायक प्रथम प्रसासन प्रसासन खुला प्रतियोगिता महिला , दलित , अपाङ्ग , मधेशी , आ.ज. 27
२३/२०७९/०८० कानून अधिकृत 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) अधिकृत तृतीय प्रसासन कानुन खुला प्रतियोगिता 1
२२/२०७९/०८० पुस्तकालय अधिकृत 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) अधिकृत तृतीय प्राविधिक प्राविधिक खुला प्रतियोगिता 1
२१/२०७९/०८० सूचना प्रविधि अधिकृत 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) अधिकृत तृतीय प्राविधिक प्राविधिक खुला प्रतियोगिता 1
२०/२०७९/०८० कम्प्युटर अधिकृत 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) अधिकृत तृतीय प्राविधिक प्राविधिक खुला प्रतियोगिता 1
१८ (खुला), १९(महिला)-२०७९/०८० लेखा अधिकृत 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) अधिकृत तृतीय प्रसासन लेखा खुला प्रतियोगिता महिला 2
१३ (खुला ), १४ (महिला ), १५ (आ ज ), १६ (मधेशी ), १७ (दलित ) (२०७९/०८० ) शाखा अधिकृत 2079-04-06 (22/07/2022) 2079-05-12 (28/08/2022) 2079/05/06 (22/08/2022) अधिकृत तृतीय प्रसासन प्रसासन खुला प्रतियोगिता महिला , दलित , मधेशी , आ.ज. 15